torsdag, januar 06, 2005

Den gode viljes museum

Klart, man går jo ikke på museum for at blive oplyst, men for at blive opdraget:

http://expressen.se/index.jsp?a=226163

De är författade på Kulturdepartementet och anger, i stora drag, museernas mål och mening. Under punkten "Övriga mål och återrapporteringskrav" i Kristian Bergs regleringsbrev står det att museet ska "främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism".

Enklare uttryckt: museet ska vara politiskt korrekt.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net