torsdag, december 16, 2004

Protest mod Sveriges opløsning

indirekte berørt af viderebringer jeg dette. Ikke at det vil hjælpe noget, men man kan lige så godt dø med støvlerne på:

Sjöbodagruppens brev till justitieminister Bodström.

Avlämnat under hans besök.Göshult 04.10.19 .
Till justitieminister Thomas Bodström

Härmed överlämnar vi protestlistor med i allt 11 737 underskrifter emot de nuvarande osäkra och otrygga förhållanden, som vi vanliga människor lever under, i Sverige.Protestlistorna är insamlade genom "Sjöbodagruppen".

Sjöbodagruppen bildades, när skogsbonden Yngve Christensson i Sjöboda, Traryd Socken, en snäll och vänlig människa, blev bestialiskt rånmördad 2003. Sjöbodagruppen består i första hand av grannar och vänner till Yngve och utvidgades snabbt till bekanta till offren för de andra tre bestialiskt rånmördade Smålänningarna, Rolf Nilsson , Esbjörnamåla, Arne Salomonsson, Båraryd samt Gulli Wirdestedt, Alvesta.

Namninsamlingarna och namnunderskrifterna står utanför all partipolitik. Saken rör sig om mycket mera än så: Oansett partipolitik och åsikter vill vi vanliga människor protestera mot de otrygga förhållanden vi har. Därför har vi skrivit under på protestlistornas text:"Protestlista mot våldet.

Till justitieministern!Vi protesterar, med stor vrede och kräver omedelbara åtgärder, mot den lavinartade ökande kriminaliteten och våldet i Sverige.Landsbygdens folk lever i dag i ett totalt rättslöst land.Politiker! Ni måste omedelbart göra något! Annars har ni ingen moralisk rätt att sitta kvar på era poster!"Vi har bemärkt att en del svenskar är så rädda eller ängsliga, att de inte vågar skriva fullständig adress, men bara orten. Bland underskrifterna finns en del oroliga turister.

De flesta av dem har sommarstugor i Småland och är förskräckta över alla inbrott och vandaliseringar. Ibland blir hela bohaget kört bort i lastbil.Andra känner osäkerheten vid övernattning i campingvagn. De svenska förhållandena har varit omtalade i massmedia i utlandet, bl.a. har man i Tyskland varnat för att campa i Sverige i närheten av E4 och E6.Detta kommer att drabba turismen.Bland underskrifterna finns också en del främlingar. Många har flytt hit från liknande situationer i sina hemländer i den tro, att det var bättre i Sverige. Vi kräver att justitieministern lever upp till det ansvar han har tagit på sig eller avgår!

Vi kräver:1.
Fler poliser2.
Fler polisstationer (inte nedläggningar)
3. Bättre kontroll på fängelserna och asylcentrerna
4. Bättre gränskontroll, mer personal till tullen
5. Bättre kontroll vid utfärdandet av pass
6. Grundliggare och snabbare handläggningar av asylansökningarna på migrationsverket
7. Avvisade asylansökare skall skickas hem omedelbart.
8. Möjlighet att avvisa personer utan dokument redan vid gränsen
9. Utvisning av kriminella asylsökande
10. Likhet inför lagen: inte ingå äktenskap om man är under 18 år, likväl tvångsgifts minderåriga.
11. Bättre utredning vid domstolarna: i Sjöbodafallet dömdes en av de misstänkta i Tingsrätten till fängelse. Han hade offrets blod på byxorna. Mannen frikändes vid Hovrätten utan att invänta nya informationer från ett vittne, som blev arresterad i Österrike. Vittnet översändes senare till rättegång i Sverige. Den tidigare dömde mannen släpptes och tilldömdes ett skadestånd på 120000 kronor. Varför hörs inte ett viktigt vittne först?
12. Bättre hjälp till brottsoffren till ex. våldtagna kvinnor. Snabbare ersättning till dedrabbade. 13. Barnens uppfostran utanför hemmet och splittringen i familjelivet är givetvis orsaken till mycket ont.


För Sjöbodagruppen Lars-Ove Petersson, Göshult, Strömsnäsbruk


Bodströms svar till SjöbodagruppenJustitiedepartementetJustitieminsiternSjöbodagruppen


Jag har förstått att några av frågorna inte blev besvarade vid mitt besök i Markaryd. Jag skriver därför till Er för att ge svar på de återstående frågor som ligger inom mitt ansvarsområde.Regeringen har under flera år satsat på polisen.

Aldrig tidigare har så många poliser utbildats på så kort tid som nu. Regeringens mål om att 4000 poliser ska utbildas under mandatperioden ligger fast. Enligt Rikspolisstyrelsens prognoser kommer antalet poliser att uppgå till cirka 17.200 i januari, vilket är en ökning med 1100 poliser netto på bara några få år.

Antalet civilanställda fortsätter också att stiga kraftigt. Denna kraftfulla satsning på polisen kommer också att komma landsbygden till del.Rörande frågan om polisstationer så måste polisen arbeta med ett lokalt fokus där personalen har god kännedom om orten och dess invånare.
Men detta kan ske på flera sätt, inte bara genom att ha en fullt utrustad närpolisstation, utan också genom exempelvis mindre poliskontor i anslutning till kommunhus och liknande. Det kan också finnas poliser vid de större stationerna som är särskilt avdelade att arbeta med de orter inom länet som saknar permanent bemanning av polis. Då det gäller samverkan för ökad trygghet och minskad brottsligheten finns det vid Polismyndigheten i Kronobergs län s.k. brottsförebyggande råd. Dessa finns i nästan varje kommun. I dessa råd diskuteras frågor kring samverkan och identifiering av problem. Dessa forum är viktiga för att kraftsamla alla aktörer till konkreta åtgärder.

Frågor som rör våld mot kvinnor är ett viktigt och prioriterat område för regeringen. Under senare år har flera förändringar av lagstiftningen genomförts. Lagen om besöksförbud har förändrats så att besöksförbud kan meddelas också avseende den gemensamma bostaden.

Dessutom kommer en ny sexualbrottslag att beslutas under våren som bland annat går ut på att fler situationer än i dag ska kunna bedömas som våldtäkt. Men lagstiftning är endast en del. Utbildning, fortbildning och ökad medvetenhet om mäns våld mot kvinnor måste också fortsätta utvecklas. Detta är speciellt viktigt hos de personalgrupper som arbetar med dessa frågor t.ex. polis, åklagare, domstolar och socialtjänsten.

Vad gäller frågan om kriminalvården så är det viktigt att säkerheten på anstalterna fortsätter att förbättras så att inte rymningar och brottslig verksamhet kan pågå under fängelsetiden. Man bör dock känna till att antalet rymningar från slutna anstalter uppgår till en tredjedel jämfört med för tio år sedan. Säkerhetsarbetet har alltså redan förbättrats avsevärt. Sedan den 1 februari 2004 har regeringen beslutat att samtliga personer som passerar in i en sluten anstalt skall kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med kontrollen är att söka efter otillåtna föremål, t.ex. vapen och mobiltelefoner.

För att förhindra att mobiltelefoner används på anstalterna har kriminalvården också sedan juli 2003 fått möjlighet att störa ut mobiltelefontrafik på anstalter. Då det gäller frågan om att genomföra avvisningsbeslut av asylsökanden så kan Migrationsverket verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslut i de allra flesta fallen, men ärenden som är särskilt svåra att verkställa överlämnas till polisen. Naturligtvis skall polisens ambition alltid vara att utveckla och förbättra sin verksamhet. De stora resurser som regeringen skjutit till på senare år ger goda möjligheter för detta.
När det gäller arbetet med verkställighetsärenden är det dock inte enbart en fråga om resurser utan här är också en nära samverkan med Migrationsverket avgörande.Rörande frågan kring åldersgränser för äktenskap gäller från och med den 1 maj i år nya regler. Den viktigaste nyheten är att åldersgränsen på 18 år gäller för alla som vill vigas inför svensk myndighet, oavsett om man är svensk medborgare eller inte.
Avslutningsvis vill jag tacka för mitt besök i Markaryd och jag hoppas att jag givit svar på de frågor som Ni ställt.
Med vänlig hälsningThomas Bodström

Sjöbodagruppens replik på svaretSjöbodagruppen 2004-12-15

Justitiedepartementet Ju 2004/10721/Po Justitieministern

Tack för Ert svar till Sjöbodagruppen.Vi blev inte besvikna över innehållet - för vi hade inte några större förväntningar. Under insamlingen av namnunderskrifterna var det många som sade: "Tror du att politikerna lyssnar? De lovar så mycket när det är val, men sen håller de inte vad de lovat".

Thomas Bodström! Vi ställde inga frågor. Vi ställde krav - med 12 000 namnunderskrifter från människor ute i verkligheten, i en alltmer ökande kriminalitet i samhället, från människor som är rädda för liv och egendom. En lavinartad ökning av droger och alkohol bland våra ungdomar, gängbråk, misshandel och mord. Droger lanseras på våra skolor. Ni politiker skulle ut i verkligheten. Varför har ni låtit detta ske?

Vi noterar att du inte upprepar ditt osanna påstående att kriminaliteten inte har ökat de sista 30 åren. Vi har läst dina gyllene löften - inte så överraskande med tanke på kommande val. Men vad med säkerheten i och omkring asylcentren, gränskontroll, passkontroll, utfärdande av pass, utvisning av kriminella, hemsändelse av utvisade. o s v. De som vistas illegalt här i landet, hur försörjer de sig? Genom rån stölder mord !I tidningen Smålänningen kan vi läsa i dag om kraftig ökning av brott i Markaryd men INGA POLISER I SIKTE.

Inga ytterliggare kommentarer från vår sida.För Sjöbodagruppen:Maj-BrittLöfgrenSiv Nilsson GertrudGalsterLars-Ove Pettersson

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net