tirsdag, december 21, 2004

Julebrev til Sveriges ærkebiskop

(tip til mine læsere: i archives ligger også nogle af de bedste artikler fra JP, WA & Berlingske om Sverige - på dansk- Go jul, allesammen)


Julbrev till ärkebiskopen

Hej KG Hammar, Sveriges ärkebiskop!

Ja, du har alltså sänt en julhälsning till regeringen. Jag är inte regeringen, men du får i alla fall ett julkort tillbaka av mig.

I din julhälsning uppmanar du regeringen att ge amnesti till gömda asylsökande som fått avslag. Du bedömer att det handlar om 10 000 människor, därav 3 000 barn. Genom att ge amnesti åt alla som gömmer sig vill du "rensa bordet" och ge andrum för en ny politik för asylsökande och flyktingar.
Det ligger ju i den kristna traditionen att vilja vara litet extra god så här vid juletid. Och du som till och med är ärkebiskop kanske känner ett behov av att vara litet extra, extra god. Så god att du tycker att alla andra också borde vara extra goda och vill tvinga dem att bli det, om de nu inte självmant vill det.

Säkert är du bibelsprängd och känner väl till Lukas 10:30 ­ 35, liknelsen om den barmhärtige samariten.

Lukas 10:30: Jesus svarade och sade:
"En man begav sig från Jerusalem ner till Jeriko, men råkade ut för rövare, som togo ifrån honom hans kläder och därtill slogo honom; därefter gingo de sin väg och läto honom ligga där halvdöd.

31: Så hände sig, att en präst färdades samma väg; och när han fick se honom, gick han förbi.
32: Likaledes ock en levit; när denne kom till det stället och fick se honom, gick han förbi.
33. Men en samarit, som färdades samma väg, kom också dit där han låg; och när denne fick se honom, ömkade han sig över honom
34. och gick fram till honom och göt olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett härbärge och skötte honom.
35. Morgonen därpå tog han fram två silverpenningar och gav dem åt värden och sade: "Sköt honom, och vad du än kostar på honom skall jag betala dig när jag kommer tillbaka."

Dessa korta rader har givit upphov till en omfattande ideologisk överbyggnad genom kristenhetens tvåtusenåriga historia. Lasarett har döpts efter samariten, människor arbetar som samariter, och den barmhärtige samariten har framställts som en efterföljansvärt mönster av människokärlek och godhet (trots att poängen i historien egentligen mest är att Jesus vill varna för fördomar mot folkslag, här de föraktade samariterna.)

Jag tror att du KG har läst dessa rader många gånger och tagit upp dem i dina predikningar - och att du gärna personligen vill identifiera dig med den barmhärtige samariten och att du tycker att samaritens exempel ska vara ledstjärna för Sveriges asylpolitik.

Och visst, samariten handlade gott. Det tycker jag också. Han är en bra förebild. Och jag tycker att prästen och leviten bar sig åt som svin. Men när jag läser litet noggrannare börjar jag fundera. Hur mycket var två silverpenningar för denne samarit? En högst överkomlig summa eller en kännbar utgift? I alla fall var hans åtagande begränsat och överblickbart. Det gällde vistelse för gissningsvis högst några dagar på härbärget, och eventuella överstigande kostnader för mer vård. Det gällde inte ett åtagande att ta hand om den slagne mannen för hela livet, och inte hans familj och släktingar. Det gällde också bara precis just denne slagne man. Samariten kunde rida förbi nästa slagne man som han hittade på vägen, om han fann att det översteg hans förmåga eller vilja att lägga ut två silverpenningar på denne. Hans åtagande gällde detta enda fall, inte fler och inte för framtiden.

Och så saknar jag en fortsättning. Ingenting sägs om vad som hände sedan. Kom samariten verkligen någonsin tillbaka och betalade för den vård som härbärgesvärden kanske fick lägga ut för? Eller fick samariten kalla fötter och struntade i sin utfästelse, eller fick han kanske andra resvägar, eller kanske han till och med dog, så att härbärgesvärden satt där med ett ansvar som han inte hade bett om?

Eller slutade det så att den slagne mannen tillfrisknade och visade sig vara en oerhört rik man som med stor frikostighet ersatte samariten för hans utlägg, så att samariten t o m gick plus på historien? (Det tar inte ifrån honom det berömliga i hans ursprungliga insats.)

Vi vet inte.
Men en sak framgår klart av historien. Samariten tog det ekonomiska ansvaret för sin hjälpinsats själv. Helt själv. Han lastade inte över konsekvenserna av sin godhet på andra (om nu inte härbärgesvärden fick bära kostnaden). Och därför tycker jag inte att han kan stå som symbol för svensk asylpolitik.

För vad som definitivt INTE står är att samariten tog hem den slagne mannen till sin egen folkgrupp, lämpade av honom där och sade:
"Tagen hand om den har mannen för hela hans framtida liv, och låten honom icke göra sig bekymmer över vad han skall äta eller dricka, ej heller för sin kropp, vad han skall kläda sig med. Låten honom leva såsom fåglarna under himmelen; de så icke, ej heller skörda de, eller som liljorna på marken, de arbeta icke, ej heller spinna de. (Markus 10:28) Nej, given honom mat, bostad, kläder, sjukvård, ja, allt vad han behöver, så länge han lever, om ock I själva icke längre hava detta.. Om han icke kan tala edert språk, skaffen fram tolkar och betalen dem.

Låten honom leva efter hans eget folks sedvänjor och regler, skulle det än krocka med edra egna sedvänjor och regler. Låten ock hans hustru, eller hans hustrur, och hans barn, likaledes hans moder och fader, hans bröder och systrar, och hela hans ätt komma till honom, och given I ock dem allt vad de kunna behöva. Given hellre edra egna barn stenar i stället för bröd än att låta den slagne mannens barn, moder och fader, bröder och systrar och likaledes hela hans ätt, vara utan föda. Själv ska jag nu gå till synagogan och skryta över min stora godhet som låter eder försörja den slagne mannen, hans familj och hans ätt."

För det är just vad den svenska asylpolitiken går ut på. Sverige har västvärldens mest generösa asylpolitik. Vi tar emot människor och deras anhöriga, vi försörjer den till både kropp och själ, och vi gör det till en grad som nu vållar stora bekymmer för oss själva. Och ändå finns det många med en hög position i samhället som vill att svenska folket ska ta på sig ännu större bördor, och vill tvinga dem till det.

KG, den protestantiska kyrkan har kanske inte pratat om de sju dödssynderna på samma sätt som den katolska kyrkan har gjort. Men att högmod är en av dödsynderna känner du som kristen säkert till. Högmod kan också vara att berusa sig av sin egen godhet utan att bekymra sig om konsekvenserna för andra, att förakta andras insatser och att föreskriva vad andra människor ska göra.

Jesus talar om detta i några verser som du möjligen inte tar upp så ofta i dina predikningar. Jesus talar om dessa som vill göra goda gärningar för att bli sedda av människorna, och samtidigt binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas skuldror, men inte själv vill vara med och bära:

Markus 12:38. Och han undervisade dem och sade till dem:
"Tagen eder tillvara för de skriftlärde, som gärna gå omkring i fotsida kläder och gärna vilja bliva hälsade på torgen
39. och gärna sitta främst i synagogorna och på de främsta platserna vid gästabuden ­
40. detta under det att de utsuga änkors hus, medan de för syns skull hålla långa böner. De skola få en dess hårdare dom."
41. Och han satte sig mitt emot offerkistorna och såg, huru folket lade ner penningar i offerkistorna. Och många rika lade dit mycket.
42. Men en fattig änka kom och lade ner två skärvar, det är ett öre.
43. Då kallade han sina lärjungar till sig och sade till dem: "Sannerligen säger jag eder: Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra, som lade något i offerkistorna.
44. Ty dessa lade alla dit av sitt överflöd, men hon lade dit av sitt armod allt vad hon hade, så mycket som fanns i hennes ägo."
Matteus säger om samma sak:
23:1 Därefter talade Jesus till folket, och till sina lärjungar
2 och sade "På Moses' stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig.
3. Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke.
4. De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror; men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem.
5. Och alla sina gärningar göra de för att bli sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora.
6. De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna.
7. och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas "rabbi".

Jesus ser alltså änkans skärv. Han ser det goda hjärta med vilket hon ger den, och han ser vilken uppoffring skärven innebär för henne.

Men det gör faktiskt inte du, KG. Du ser inte änkans skärv. Du berömmer aldrig svenska folket för de enorma resurser de avstår för att ge invandrarna ett gott liv. Du bara kräver att de ska ge mer. Professor Bo Södersten har beräknat att invandringen kostar i storleksordningen 50 miljarder kronor per år. Det gäller främst socialförsäkringssystemet. Till detta kommer de direkta asylmottagandekostnaderna via Migrationsverket, samt för Integrationsverket, 8 miljarder kronor. Plus en massa andra kostnader. Låt oss säga 60 miljarder per år. Det finns 4 miljoner förvärvsarbetande i Sverige. Låt oss säga att den fattiga änka som Jesus talar om är förvärvsarbetande. Då blir hennes del av kostnaden 15 000 kronor om året (60 000 000 000 kronor delat på 4 miljoner förvärvsarbetande).

Dessutom betalar vi 20 miljarder i u-landsbistånd. Änkans totala stöd till fattiga och behövande från andra länder blir alltså 20 000 kronor per år. En ganska ordentlig skärv för en fattig änka, eller hur? Det skulle kanske Jesus ha tyckt. Men inte du, KG. Du tycker att änkan ska avstå ännu mer. Trots att hon har sagt att hon inte vill.

Jesus berömde den fattiga änkan för att hon av egen fri vilja avstod från sin skärv. Men du vill tvinga henne att vara godare än hon själv har sagt att hon vill.

På Jesu tid hade man inte demokrati. Men det har vi. Och det är faktiskt så att vi i god demokratisk ordning har antagit regler för vilka skäl som ska gälla för att få asyl i vårt land. Bland andra har den fattiga änkan varit med om att rösta fram reglerna för vad hon kan orka med i form av uppoffringar. Du vill underkänna dessa demokratiska beslut, KG. Du är en av dem som "utsuger änkornas hus", som "binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas skuldror " ­ t ex de fattiga änkornas, de ensamstående mödrarnas, de sjukas och de arbetslösas skuldror; men "själva inte vill röra ett finger för att flytta dem".

KG, du vill ge amnesti åt alla gömda asylsökande som fått avslag. De har alltså fått avslag enligt de demokratiska regler som vi har beslutat om i vårt land. Det rör sig om ca 10 000 människor som du vill att svenska folket ska ta ansvar för i hela deras livstid. Som du säkert vet har vi också antagit regler som säger att människor med uppehållstillstånd har rätt att ta hit nära anhöriga. Sverige tar på sig det ekonomiska ansvaret för dem om de inte kan försörja sig själva. Hur många anhöriga kan det tänkas bli till 10 000 personer som du vill ge amnesti till? Ja, det vet vi ingenting om. Vad du vill är alltså att skriva ut en in blanco-check som det svenska folket måste betala nu och i framtiden. Det är ganska långt från det åtagande som den barmhärtige samariten gjorde, eller hur?
Är du verkligen god, KG?

Jesus ser ju hyckleriet hos de som utåt vill skylta med sin stora förträfflighet, men i själva verket inte gör några kännbara uppoffringar. Jesus talade om de som gärna vill sitta främst i synagogorna. Du är ju ganska högt placerad i kyrkan, eller hur? Men du behöver ju inte stå i gathörnen med stora bönetofsar på din mantel för att demonstrera din stora godhet, KG, för den moderna motsvarigheten massmedia har du ju till ditt förfogande, och det är ju betydligt mer effektivt, eller hur, KG?
Som ärkebiskop har du ju en ganska väl tilltagen lön, eller hur KG? Minns du Jesu' ord om den rike mannen, kamelen och nålsögat?
(Markus 10:25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike).
Säkert skänker du bort en del av ditt överflöd. Men bär du ett dolt förakt de som bidrar med mindre? Ser du hur stor del skärven är av den fattiga änkans disponibla inkomst? Jesus gjorde det.

Som ärkebiskop har du väl också en ordentlig tjänstebostad, eller hur, KG? Ligger den i ett mångkulturellt bostadsområde, där du väl egentligen borde bo om du följde Jesu ord om att leva i fattigdom och tjäna människorna?

Dina fem barn är vuxna nu, KG. Gick de i en mångkulturell skola? Kanske du har läst undersökningen nyligen om att svenska elever presterar mycket sämre än finska elever? En av förklaringarna sägs vara att Finland bara har 2 % utlandsfödda elever medan Sverige har 12 %.

Och nu vill du ge en generell amnesti åt alla asylsökande som fått avslag och gömmer sig. Det skulle ytterligare öka andelen utlandsfödda elever i svenska skolor, och ytterligare försämra elevernas kunskaper. Har du barnbarn, KG? Vill du att de ska gå i en skola av svensk eller finsk typ? Nej, de kommer knappast att hamna i en mångkulturell skola, för dina barn är troligen väletablerade människor som bor långt borta från sådana skolor. Det blir de resurssvaga svenskarna och de resurssvaga invandrarna som får ha sina barn i sådana skolor. Vilket liv väntar dem efter den skolgången? Vad tror du om det, KG?

Ja, det blev ett långt julkort det här. Det kunde ha formulerats mycket kortare, t ex med Frödings ord

"Den gode är väl ej så godsom själv han tror i sitt övermod"
God Jul, KG
önskar
Räknenissen,humanist som också vill vara human mot det svenska folket

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net