torsdag, september 22, 2005

Mugabiseringen av Sverige

forf. er webmaster bekendt:
Mugabiseringen av Sverige / Valboskapsimporten*
(*stemmekvægs-import)
I slutet av 1970-talet och/eller början av 1980-talet fanns en debatt i Sverige om Socialdemokratins framtida problem. Socialdemokratin sågs och såg sig själv som ett arbetarparti och i och med industrins minskade behov av arbetskraft undrade man, om det skulle finnas tillräckligt många arbetare som skulle rösta för ett fortsatt Socialdemokratiskt styre. Var skulle man egentligen få sina framtida röster från?
Debatten intensifierades när SAP förlorade makten 1976. Marita Ulvskog kommenterade att valnederlaget kändes "som en statskupp". Före Socialdemokratins andra valnederlag fanns en proposition som syftade till en mer realistisk invandringspolitik. Det är en slags mugabisering som vi bevittnar.

Mugabe är beredd att offra Zimbabwes ekonomi för att stärka sitt grepp om makten. Han konfiskerar jordegendomarna och ger dem till sina sympatisörer, utan hänsyn till om dessa har några kunskaper eller erfarenheter av att sköta jordbruksproduktionen. Han struntar i om det här upplägget är bra för Zimbabwes ekonomi och välstånd. Landet har gått från att exportera mat till en svältkatastrof. Mugabe blev omvald med hjälp av de sympatisörer vars röster som s.a.s. köptes på bekostnad av landets ekonomi.
Socialdemokraterna är likaledes beredda att offra Sveriges ekonomi för att stärka sitt grepp om makten. Man bedriver en omfattande biståndsinvandring av lågutbildade, outbildade och rena analfabeter. Dessa människor erbjuds valfrihet i Sverige. Föredrar man, eller klarar man inte av, att försörja sig själv är de som arbetar och betalar skatt skyldiga att axla ens försörjningsbörda. Det sker alltså en utspädning av resursutrymmet.
Från och med årsskiftet 2003 inbjuds även anhörig-åldringar av socialdemokraterna till Sverige för att erhålla en gratispension. Dessa åldringar är naturligtvis aldrig tänkta att ingå i arbetskraften. Socialdemokratin uppmuntrar en stor biståndsinvandring utan hänsyn till om de som invandrar kommer att bli produktiva individer, eller ens självförsörjande. Man struntar i om det här upplägget är bra för Sveriges ekonomi och välstånd.
Sverige har fallit och faller kraftigt i välståndsligan. I gengäld förväntar man sig röster från bistånds och anhöriginvandrarna. Deras röster s.a.s köps på bekostnad av Sveriges ekonomi och välstånd.
Som vi just har sett fungerar upplägget. I Sverige liksom i Zimbabwe. exempel : I Rinkeby så röstade inte mindre än 65,9% på socialdemokraterna, 16,6% på vänsterpartiet och 4,9% på miljöpartiet. Sammanlagt fick alltså vänsterblocket 87,4%(!) i Rinkeby mot bara 11,0% för M+Fp+Kd+C. Detta är en ännu mer förkrossande majoritet än 1998, då S+V+Mp "bara" fick 82,5% (S 63,0%, V 15,0%, Mp 4,5%) och de borgerliga fick 12,8%. Rinkeby överträffar till och med de extremt röda områdena i övre Norrland.
http://www.usk.stockholm.se/internet/omrfakta/omrfakta.asp?omrade=sdn02&typ=sdn
Faktum är att räknar man bort röstsiffrorna för Rinkeby samt de 3 andra stadsdelar som skiljer ut sig som extra invandrartäta ( Kista, Spånga-Tensta och Skärholmen) så visar det sig att de 3 borgerliga partierna i Stockholms stadshus ökar från 46,2 % till 48,1 % samtidigt som andelen för S+V+Mp faller från 48,6 % till 46,7%.
http://www.usk.stockholm.se/internet/invandr/sdninv01.htm http://www.usk.stockholm.se/internet/komm/sdnvalabs.htm
(s) har alltså säkrat valsegern genom att medvetet importera ickeflyktingar från främst mellanöstern. Detta kompletteras sedan med en omfattande och mycket generös anhöriginvandring som föga förvånande ofta blir helt bidragsberoende och sedan säga åt dem att enbart om de röstar vänster så kommer de att fortsätta få bidrag och importera släktingar.
(Juan Fonseca berättade om hur Mats Hulth vid ett valmöte i Rinkeby 1994 sa åt publiken att om de borgerliga vinner så kommer socialbidragen att avskaffas.)

Siffror från Migrationsverket
Statistiken från migrationsverket åren 1980 till 2000 visar att enbart 3,4 procent av alla som invandrar till Sverige är de facto flyktingar enligt Genèvekonventionen. Den stora dominerande gruppen idag är istället anhöriginvandringen.
Mellan åren 1980 och 2000 fick 731 028 utlänningar uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa var gäststudenter, adoptivbarn, arbetskraftsinvandrare och personer från EES-området 72 585 personer. Resterande 658 443 var asylinvandrare. Endast 4.3 procent (28 477) av dessa var kvotflyktingar; dvs i behov av skydd. Med andra ord: över 95 procent flydde inte - de invandrade.

Motsvarande siffror för år 2001 visar på ett ännu mer snedvridet resultat. Enligt samma definitioner är så få som 3.4 procent numera kvotflyktingar. Resterande sökande fick stanna på grund av släktband till invandrare som redan fått uppehållstillstånd, eller för att handläggningstiden hos Migrationsverket är omotiverat lång. Värt att notera är att 24 445 personer fick uppehållstillstånd av anhörigskäl 2002 och att endast 4 104 av dem var anhörig till en reell flykting. Idag handlar den dominerande invandringen om anhörigas anhöriga och en ökande partnerimport tom i tredjegenerationsled.
Människor helt utan flyktingskäl.
Beviljade tillstånd 2002 Kvotflyktingar 1035 Konventionsflyktingar 482 Skyddsbehövande i övrigt 501 Humanitära skäl 6.004 Anhöriga till flyktingar 4.700 TUT (tillfälligt skyddsbehov) 461 Anhöriginvandring 17.592 Arbetskraftsinvandring 398 Gäststuderande 4.585 Adoptivbarn 870 EES-avtalet 7.980 Summa 44.608. En kraftig ökning alltså i jämförelse med föregående år. 2001 inkom 23.571 asylansökningar. Många av dessa har alltså avslagits. Siffrorna visar att invandringen alltmer domineras av en massiv anhöriginvandring.
Anhöriga till flyktingar är 4 700 anhöriginvandring 17.592 uppgår till totalt 22 292. Varje enskild utdelad PUT är i praktiken i själva verket 3-5 st när de anhöriga kommer. Det är varken flyktingar eller asylanterna som toppar statistiken.
Socialdemokraternas nu förda invandringspolitik i Sverige bygger därmed på att skattebetalarnas största utgifter ges till försörjning, sjukvård, skola, utbildning, möbler och bostad till anhöriga och giftaslystna personer helt utan flyktingstatus. När det gäller gruppen PUT pga. humanitära skäl så är det den stora mängden läkarintyg, psykiatikerutlåtanden och och liknande som brukar fälla avgörandet. Ju sjukare och desto arbetsoförmögnare, handikappad fysiskt och sjuk psykiskt desto större chans för PUT och livstidsförsörjning av svenska skattebetalare via socialdemokraternas kvasihumanism.
Socialdemokraternas mål är makten. Valboskapsimporten säkrar socialdemokraterna makten.
http://www.bgf.nu/val/mugabisering.html

'Innocent religion is now a message of hate'
It is a certain fact that not all Muslims are terrorists, but it is equally certain, and exceptionally painful, that almost all terrorists are Muslims.
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/09/05/wosse605.xml

"Den som är satt i skuld är icke fri."
den næste lavkonjunktur kommer, og så en Fanden løs i Laksegade:
Eric Erfors: Persson borde sörja
Det var Göran Perssons första budord när han, och hans statssekreterare Anitra Steen, med hårda nypor budgetsanerade på finansdepartementet.Med sin förkärlek för bibliskt språkbruk myntade han ytterligare ett antal budord, läser jag i Olle Svennings bok om Göran Persson."Återfall icke i synd", löd det nionde budordet.
Och det tionde fastslog: "Förbered dig för nästa lågkonjunktur, ty den kommer."
http://expressen.se/index.jsp?a=439884

En rättvisare värld
"Retfærdighed" er et normalt i politisk svensk - men sjældent i dansk. Det bruges ude af kontekst som et generelt plus-ord. Men det er fup-sprogbrug. Absolut retfærdighed findes kun indenfor definerede rammer: jura & religion. I politik må det defineres nærmere:
28 miljarder
Ur pressmeddelande från
UD den 20/9 -05:
"SVERIGE NÅR ENPROCENTMÅLET I BISTÅNDET
År 2006 når Sverige målet att en procent av bruttonationalinkomsten, BNI, ska gå till bistånd. Biståndsbudgeten ökar därmed med 4 344 miljoner kronor till 28 090 miljoner kronor, jämfört med 2005.
- Trots att miljontals människor de senaste åren lyft sig ur extrem fattigdom har klyftorna mellan rika och fattiga människor växt. Genom vårt bistånd kan vi bidra till en rättvisare värld, säger biståndsminister Carin Jämtin. Vi kan vara stolta över att Sverige som enda land i världen nästa år når upp till målet om att anslå en procent av BNI till bistånd."
På Exilen kommenterar signaturen "Måndag":
"28 090 miljoner kronor kramas ur de svenska skattebetalarna och skänks till andra länders regimer. Det är ju i nivå med hela fastighetsskatten, inte underligt då att den höjs varje gång."
"Jag förstår inte varför skattepengar ska skänkas till andra länder. Nej, det vore riktigare att privatisera SIDA och låta frivilligorganisationerna sköta det via några 90-konton, så att de som ropar om mer bistånd i handling kan visa hur seriösa de är när det blivit en fråga om egna pengar; muppar och liberaler kan gärna få skänka hela sina partistöd."

http://www.bgf.nu/bistand/28mille.html


Stakkels Danmark
I svenske må udtrykke det som I nu synes:
Truet ytringsfrihed (hotad yttrandefrihet)
Af Niels Rydung, forfatter, fhv. gymnasielærer, Nordens Plads 4, København F
HVAD ER det dog, der i disse år er ved at ske i Danmark?
Forleden dag sad jeg på en stor københavnsk café, hvor jeg jævnligt kommer, og læste JP' artikel om de danske kunstnere, der af angst for muslimske repressalier har afslået at illustrere en børnebog om islam og i den forbindelse at tegne et portræt af Muhammed.
Ved bordet ved siden af sad et par muslimer, som jeg af og til har set i cafeen og hidtil altid opfattet som nogenlunde fornuftige. Den ene af dem er i gang med en uddannelse på en højere læreanstalt, den anden er ansat i et vagtselskab.
Men min opfattelse af dem blev unægtelig revideret den dag. Jeg viste dem artiklen og refererede ganske kort dens indhold.
Jeg fik et chok, da de pludselig snerrede: »Hvorfor bliver danskerne ved med at provokere?«
Jeg spurgte forbavset, om kunstnerisk frihed, intellektuel frihed og ytringsfrihed er en provokation for muslimer. Der blev et øjebliks tavshed. De mumlede noget uforståeligt, hvorefter de kastede sig ud i en lang svada om Koranens ufejlbarhed og om, at alle vantro, der fornærmede Koranen, skulle slås ihjel.
Jeg nævnte så mordet på den hollandske filminstruktør van Gogh og spurgte, om de måske selv kunne finde på at slå danske kunstnere ihjel, hvis disse kunstnere havde f.eks. fremstillet et portræt af Muhammed. Igen var de undvigende, men i deres holdning og i deres blikke var der ikke noget at tage fejl af. Svaret var bekræftende. Hvorefter de pludselig rejste sig og hurtigt forlod cafeen.
Så langt ud er vi altså kommet i Danmark, at ytringsfriheden er - ikke blot truet - men i realiteten sat ud af kraft af massiv, muslimsk, religiøst-fanatisk indvandring.
Stakkels Danmark
.
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3276102

Narrefi....
mer kan man ikke skrive på en respektabel blog. Selv en gammel sømand som jeg, kender ikke det svenske ord for det. (I er velkomne til at maile det). Men frisind - det er så meget. Aftonbladet er passende forarget. Den socialdemokratiske liderlighed er absolut uden passion. Men den har statens blå stempel - den er sund. det står her hvad der er sund sosse- liderlighed:http://www.rfsu.se/templates/template_175.asp
Torskarna stod på kö
ÅTTA VILLE KÖPA HENNE Åtta män ville köpa sex av Charlotta Flinkenberg – på 20 minuter. Alla torskar fick nobben. Charlotta jobbar med ett avslöjande reportage för programmet Under cover i TV?3. Infällda bilden: Gatuprostituerad på Malmskillnadsgatan.

Programledaren Charlotta Flinkenberg wallraffade som prostituerad. Upplevelsen blev en chock. –?

Första torsken dök upp på en minut, säger hon.
Charlotta Flinkenberg, 34, arbetar just nu med ett tv-program om prostitution i Sverige. För att bättre förstå kvinnor som säljer sex gick hon till Malmskillnadsgatan i Stockholm, ett område känt för omfattande sexhandel. Snabba kunder –?Det var en vardag klockan fem på eftermiddagen. Jag hann inte stå där mer än i en minut innan den första torsken kom, säger hon. Hon chockades av den oblyghet som sexköparen visade. –? Han kom fram och sa bara: ”Jag har inte tid just nu. Men på fredag kan jag. Vad har du för telefonnummer?”, säger hon. Inom 20 minuter hade sju andra män velat köpa sex av henne. Charlotta blev förvånad över deras rättframhet.

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,702413,00.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net