søndag, december 05, 2004

En svensk kommentar til Leijonborg og Rojas

Exilens "MING" - en naturlig debattør i en avis - bare ikke i svenske.


"Ett nytt socialt landskap har vuxit fram i Sverige.

FEL! Ett nytt socialt landskap har skapats i Sverige av dagens svenska politiker.

"Utanförskapet, som 1990 var ett relativt begränsat storstadsfenomen, finns i dag runt om i Sverige."

Dagens svenska politiker har varit och är oerhört angelägna att hela Sverige skall ha samma sociala utseende. Dagens svenska politiker har lyckats väl med att påföra hela landet de problem som tidigare var storstadsfenomen. Folkpartiet har starkt eldat på utvecklingen.

"Drivkraften bakom denna process är det sysselsättningssammanbrott som har inträffat mellan den föregående och den senaste konjunkturcykeln."

Höhö. Drivkraften till "sysselsättningssammanbrottet" är ett inflöde i Sverige av lågutbildade och analfabeter, vilka inte är anställningsbara på en svensk arbetsmarknad SAMTIDIGT som jobben för lågutbildade lämnar Sverige för låglöneländerna.Därefter redovisar Leijonborg & Rojas sysselsättningsstatistik för en del olika områden.

"Antalet områden med extremt låg sysselsättning (under 50 procent) tiodubblades och likaså de med mycket låg sysselsättning (under 60 procent). Om man tittar på alla områden med låg sysselsättning (det vill säga under 70 procent) handlar det om en åttadubbling. 1990 fanns det bara nio områden med en sysselsättning under 50 procent. Siffran för 2002 var 91. Antalet områden under 60 procent växte från 24 till 252 under samma period och områden under 70 procent från 93 till 746."

De politiskt korrekta är inte medvetna om denna situation, eftersom svenska media inte beskriver denna utveckling. Därför bräker de politiskt korrekta i Sverige: "de flesta invandrare i Sverige har ett arbete".De politiskt korrekta ser naturligtvis inte dem, som inte befinner sig på arbetsmarknaden. De vet därför inte vilken skrämmande stor mängd människor, som det rör sig om.Omfattningen av hur många invandrare som inte arbetar är osynligt, eftersom svenska media inte beskriver detta.

"År 1990 fanns det ganska många län (Halland, Jämtland, Dalarna, Kalmar, Gotland, Örebro och Västmanland) där samtliga bostadsområden hade en sysselsättningsnivå över 70 procent. Denna situation förekom inte i något län 2002."

Dagens svenska politiker har således lyckats väl med sin strävan att utbreda problemet.

"Därför behövs en radikal förändring, ett perspektivskifte som öppnar vägen för en inkluderande utvecklingspolitik baserad på egenmakt i stället för omhändertagande, på arbete i stället för bidrag. Det behövs en ny förmåga att våga ställa krav på att alla människor ska göra så mycket de förmår - att ställa krav är att bry sig. För utanförskapet kan inte brytas utifrån. Det är bara inifrån, när de berörda själva tar saken i egna händer, som någonting positivt kan hända. Och utan arbete finns det ingen väg ut ur utanförskapet. Det är den liberala vägen ut ur utanförskapet. Den grundar sig på en konsekvent arbets- och egenansvarslinje. Den ställer krav och öppnar möjligheter."

Folkpartiet gör här ett felaktigt antagande, nämligen att majoriteten av de berörda klarar av att "ta saken i egna händer" och lösa sina sysselsättningsproblem.Men detta stämmer inte.

En alltför stor andel av dem som flyttat till Sverige klarar inte av att bli egenförsörjande på en modern arbetsmarknad. Alltför många klarar därtill inte av att fostra de egna barnen till att bli egenförsörjande på en modern arbetsmarknad.

Vidare torde Folkpartiet förmodligen anse att USA är en förebild vad beträffar "arbets- och egenansvarslinje". Det finns städer i USA, huvudsakligen befolkade av svarta, där i stort sett hela stadens befolkning inte arbetar.Det uppstår inte automatiskt tillräckligt många jobb med en "arbets- och egenansvarslinje". I synnerhet uppstår det inte jobb för dem som inte klarar av de krav som en modern arbetsmarknad ställer.

Dagens svenska politiker har sannolikt skapat en permanent underklass i Sverige.

"områden där utanförskapet har blivit det sammanfogande kittet i en kollektiv identitet som grundar sig på en stark känsla av att vara utstötta och inte tillhöra gemenskapen i övrigt."

Det kallas för mångkultur. Något som Folkpartiet varmt förespråkar.

Identiteten för minoritetsgrupper i en s.k. mångkultur är starkt knuten till att själv ta avstånd från, tom. förakta majoritetskulturen. Det handlar alltså inte främst om någon "utstötning" utan om ett självvalt utanförskap.Svarta barn i Storbritannien säger till sina lärare att de kan inte sköta skolarbetet ty då skulle de bli hånade av sina svarta kamrater. Att plugga vore att "acting white" (bete sig som vit). Om man därtill, som i Sverige, städse hånar och smutskastar majoritetskulturen, tom. förnekar att svenskar över huvud taget har någon kultur - hur skulle man då kunna förvänta sig att de flesta invandrade barn vill bli som de djupt klandervärda, smädade, smutskastade och föraktade "svennejävlarna" och "svennehororna"?


"Det är denna misslyckandets kontinuitet som nu måste brytas innan dess följder blir ännu allvarligare."

"Måste" brytas? Leijonborg & Rojas föreställer sig att man kan genomföra och gå iland med allt vad man vill.

"Sverige befinner sig farligt nära den punkt då de etniska och sociala konflikterna kan urarta på det sätt vi sett i andra europeiska länder, nu senast Holland."

Vi är inte "farligt nära denna punkt". Vi har för länge sedan passerat den punkten och Folkpartiet har energiskt eldat på för att driva det därhän. Tag bort bidragen (till dem som är arbetsföra), så får vi utan tvekan se hur "etniska och sociala konflikter urartar".Själv förespråkar jag, att det är den väg man måste gå. Men Folkpartiet förespråkar att man väljer denna väg utan den ringaste föreställning om, vilka problem som väntar. När hela bostadsområden sticks i brand, då kommer Folkpartiet, Leijonborg och Rojas att få skrämselhicka.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net