fredag, september 02, 2005

Newspeak & ønsketænkning

Hvordan Integrationsverkert kan slutte at indvandringen er populær, og integrationen går godt, er noget af en gåde. Räknenissen kigger rapporten efter i sømmene:
Integrartionsverkets nya rapport om svenskarnas inställning till invandringen finns på http://integrationsverket.se
Språkbruket i rapportens avsnitt om islam är intressant.
Det förekommer en hel del ganska neutralt beskrivande ord typ "inställningen till islam", "attityder till islam" - men här och där, och på ett ganska smygande sätt, glider detta över i det starkt negativt värdeladdade ordet "islamofobi".Ordet "islamfobi" är starkt ledande för hur en snabb eller okritisk läsare kommer att tolka resultaten. Det fungerar nästan som s k subliminal perception (man ser något så snabbt att det inte uppfattas medvetet, men hjärnan registrerar det ändå).
Skribenten verkar använda ordet "islamofobi" som en självklarhet, som om vederbörande anser att kritik mot islam verkligen är "islamofobi". Att "vara emot" är dock för mig inte detsamma som att vara "fientlig" eller "fobisk".Undertexten i rapporten uppfattar jag också som att det finns en "rätt" bild av islam, nämligen att islam ska uppfattas som positiv, och att allmänhetens bild är fel och nu måste korrigeras.
Islam har svårt bli accepterad i det svenska samhället
För första gången kan Integrationsverket presentera siffror över inställningen till islam i Sverige. I integrationsbarometern ställs flera frågor som belyser allmänhetens attityder till islam och muslimer.
I rapporten Integrationsbarometer 2004 samlas svar på frågor och påståenden inom områden som rör attityden till ”islams värderingar”, ”om muslimerna är lika svenskarna”, ”om vi bör underlätta utövandet av den muslimska religionen i Sverige”, ”om inställningen till moskéer i Sverige”, ”om bärandet av slöja” och ”om allmänhetens kunskaper om den muslimska religionen”.
I den kommande antologin ”Rasism och främlingsfientlighet i Sverige” speglas islamofobin i Sverige. De svarande har fått ta ställning till ett antal påståenden om begränsning av invandringen av muslimer, om islams värderingar och om huruvida man är beredd att flytta till ett område där det bor många muslimer. Svaren har samlats till indikatorer som fångar områden som ”allmänt ogillande av muslimer i Sverige”, ”kulturell nedvärdering av islam” och ”avsikten att distansera sig från muslimer”.
Generellt positiv inställning till muslimer.
Det finns det en klar majoritet som tar avstånd från en allmänt muslimfientlig inställning. Exempelvis avvisar nästan sex av tio påståendet om att begränsa muslimernas invandring och något fler tar avstånd från uppfattningen att antalet muslimer i Sverige skapar främlingskapskänsla.
”Islamska värderingar inte förenliga med svenska
”En klar majoritet har en negativ uppfattning om den muslimska kulturen och muslimska värderingar. Exempelvis avvisar sex av tio att islam gett upphov till en imponerande kultur och nästan åtta av tio anser att islam inte är förenlig med västvärlden. En mycket liten andel uppger en bestämt positiv uppfattning om muslimsk kultur.
Integrationsbarometern ställer frågan ”Anser du att värderingar inom islam är förenliga med grundläggande värderingar i det svenska samhället?”. Svarsfördelningen för frågan redovisas i tabell 26. En majoritet anser att värderingar inom islam inte är förenliga med grundläggande värderingar i det svenska samhället.
Resultatet delar upp den svenska befolkningen i tre ungefär lika stora grupper; en grupp som anser att värderingarna är förenliga och två grupper som med olika grad av övertygelse anser att de inte är det:
Grupp 1 – Anser att islams värderingar är förenliga med det svenska samhällets värderingar (29,7 procent).
Grupp 2 – Anser att islams värderingar till stora delar inte är förenliga med det svenska samhällets värderingar (36,0 procent).
Grupp 3 – Anser att islams värderingar absolut inte är förenliga med det svenska samhällets värderingar (30,4 procent).
Sammantaget anser två tredjedelar att islam inte är förenligt med svenska värderingar.
Majoritet vill inte bo i områden med många muslimer
Sex av tio uppger att de inte känner misstro vid umgänge med muslimer samtidigt som lika många uppger att de inte skulle vilja flytta till ett område med många muslimer.
Fyra av tio är negativa till moskébyggande
Integrationsbarometern omfattar två frågor som handlar om byggande av moskéer. Frågorna har fokus på närheten till respondenterna. Den första är en generell fråga om respondenterna är positiva eller negativa till att det byggs moskéer i Sverige. Den andra är en fråga som rör moskébyggande i respondentens eget bostadsområde.
¨Tabell 30a redovisar svaren på frågan ”Är du positiv eller negativ till att man bygger moskéer i Sverige?”.
Sammantaget är 37 procent negativa till byggandet av moskéer i Sverige
Moskébygge i närområdet? Motståndarna blir fler
I Tabell 30b redovisas svaren på frågan ”Är du positiv eller negativ till att man bygger moskéer i det område där du bor?”. Sammantaget är 42,5 procent negativa till byggandet av moskéer i det område där de själva bor; ca 27 procent är mycket negativa och ca 16 procent är ganska negativa.
Majoritet mot bärande av slöja
Vad tycker allmänheten i Sverige om att muslimska kvinnor bär slöja? Hur många reagerar negativt på att muslimska kvinnor bär slöja, och skiljer sig uppfattningen från situation till situation? Integrationsbarometern omfattar flera frågor som är avsedda att kartlägga hur acceptabelt allmänheten anser det är att bära slöja i ett antal situationer.
Fem frågor ingår i indikatorn ”allmänhetens inställning till bärande av slöja”:”Är du för eller emot att muslimska kvinnor bär slöja (huvudduk som täcker håret)...
* ... på gatan?
* ... på arbetsplatsen?
* ... i skolan?
* ... som anställd i stat och kommun?
* ... på ID-kort?"
Med hjälp av denna mätningsmodell kan Integrationsbarometern redovisa kunskap om allmänhetens inställning till muslimska kvinnors bärande av slöja. Det har inte tidigare i Sverige redovisats någon sammansatt motsvarande frågemodell.
53 procent är emot slöja ”på arbetsplatsen”, 57 procent är emot ”i skolan” och 54 procent är emot att man bär slöja ”som anställd i stat och kommun”.
Andelen som är kategoriskt emot är större än andelen som är mer tveksamt emot: 33 procent svarar att de är ”helt emot” slöja ”på arbetsplatsen”, 37 procent svarar att de är ”helt emot” slöja ”i skolan” och 35 procent svarar att de är ”helt emot” slöja ”som anställd i stat och kommun”. Samtidigt svarar cirka 20 procent att de är ”mer emot än för” slöja på dessa platser.
Övergripande bild av islamofobi
I den kommande antologin ”Rasism och främlingsfientlighet i Sverige” redovisas en övergripande bild av allmänhetens grad av islamofobi, genom att man lägger samman alla som svarat ”instämmer helt och hållet” på de muslimfientliga påståendena.
53 procent svarar helt instämmande på ett eller flera av de muslimfientliga påståendena. Fler än hälften av respondenterna visar således islamofobiska känslor genom att instämma i något av påståendena. De mest negativa hittar man hos de ca fyra procent som svarar helt instämmande på alla de sex islamfientliga påståendena. De mest positiva, de som inte svarat instämmande på något påstående, utgör nästan hälften av respondenterna (47 procent).
Kan man herefter påstå at TV 2 teksts referat nedenfor er dækkende ?
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net