fredag, juli 15, 2005

Jens Orbacks svar till DF


mangeårig SVT journalist - nu SAP minister. Springet er ikke så stort.Men det er tungen ud af vinduet, for her skriver han mest om de trusler som Riksdagpolitikere udsættes for (od de er ikke få!) - ikke den vold som systematisk rammer Sverigedemokraterne.
"Nordiska rådets medlem Sören Espersen, Danmark, har ställt följande fråga till Sveriges regering: 'Vil Sveriges regering beskrive sit syn på beskyttelse af den enkelte borgers og grupper af borgeres ret til at udtrykke politiske holdninger sammenholdt med oppfattelserna i de andre nordiske lande?'
Inledningsvis vill jag påpeka att jag som statsråd inte kan framföra synpunkter i enskilda ärenden. Därför kan jag inte kommentera de specifika fall som Sören Espersen tar upp i sin fråga. Däremot kan jag ge den svenska regeringens syn på rätten för enskilda att uttrycka sina politiska åsikter.
Rätten att fritt hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild slås fast i artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, liksom i artikel 19 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna främst genom tre grundlagar; regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Yttrandefriheten är tillsammans med åsiktsfriheten grunden för ett väl fungerande demokratiskt samhälle. Samhället är skyldigt att tillförsäkra alla denna rätt. Den svenska regeringen tar därför starkt avstånd från handlingar vars avsikt är att hindra en enskild person eller grupp av personer från att utöva sina grundlagsskyddade rättigheter. Alla former av hot eller våld skall fördömas. Friheten att fritt uttrycka sin mening medför samtidigt särskilda skyldigheter och särskilt ansvar och får därför underkastas vissa inskränkningar som är nödvändiga för respekten för andra människors rättigheter.
I brottsbalken finns olika typer av brott som kan aktualiseras när det gäller hot och våld mot såväl enskilda som förtroendevalda på grund av deras politiska åsikter. Bland dessa kan nämnas misshandel (3 kap. 5 ?), olaga tvång och olaga hot (4 kap. 4 och 5 ??), ofredande (4 kap. 7 ?), förtal och förolämpning (5 kap. 1­3 ??), skadegörelse och åverkan (12 kap. 1­3 ??) våld och E 7/ 2005 3 brott mot medborgerlig frihet (18 kap. 5 ?). Polisen och åklagarväsendet har ett gemensamt ansvar för att brott utreds.
Den svenska regeringen ser särskilt allvarligt på hot och våld mot förtroendevalda. När det gäller dessa frågor så har den svenska regeringen tagit flera initiativ till åtgärder för att analysera och förebygga detta problem.
Mot denna bakgrund tillsatte den svenska regeringen för knappt ett år sedan en parlamentarisk kommitte med uppdrag att motverka och förebygga hot och våld mot förtroendevalda i stat, kommun och landsting.

Kommittens ena huvuduppgift är att kartlägga och analysera förekomsten av hot och våld mot förtroendevalda samt lämna förslag till åtgärder som motverkar och förebygger sådant hot och våld.
Den andra huvuduppgiften är att genom information och utbildning öka medvetenheten och beredskapen på statlig, kommunal och landstingskommunal nivå vad gäller frågor som rör hot och våld mot förtroendevalda.
Även på regional och lokal nivå tas olika initiativ för att motverka hot och våld mot politiker. Bland annat så kan ett samarbete i Östergötlands län nämnas där Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet valt att samverka i ett nätverk mot politiskt vå?ld i länet. Verksamheten innefattar bl.a. information i skolor, studiecirklar, samarbete med polis och andra myndigheter, samarbete med universitet, gemensamma motioner i riksdagen och en gemensam hemsida.
Polismyndigheten i Södermanlands län utsåg under 2003 en särskild kontaktperson som länets politiker kan vända sig till om de drabbas av hot. Enligt uppgift har myndigheten även för avsikt att ge länets förtroendevalda en årligen återkommande säkerhetsinformation som bl.a. är tänkt att omfatta förebyggande insatser och åtgärder i samband med hot.
Säkerhetspolisen har i samarbete med polismyndigheten i Skåne påbörjat ett projekt med syfte att öka säkerheten runt politiker och tjänstemän i kommuner. Inom ramen för projektet har besök i ett antal kommuner gjorts för att ge råd om vilka förbättringar som bör göras.
Med dessa exempel kan jag försäkra för Nordiska rådets medlem Sören Espersen att den svenska regeringen tar hot och våld mot enskilda eller grupper av enskilda på grund av deras politiska åsikter på största allvar.
Stockholm den 7 juli 2005


Jens Orback , statsråd
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net