mandag, juni 26, 2006

Klan kontra civilisation

En passende reprise, dels fordi kronikken rammer ned i kernen af Ghazala-sagen og de tendenser der tegner sig endnu tydeligere end dengang, og som heldigvis førte til regeringsskiftet i nov. 2001. Men også fordi der er tilkommet en hel del læsere siden den først blev oversat i maj 2001. Helt central kronik:
Krönika: Det danska samhället verkar påfallande passivt och synes närmast lamslaget i konfrontationen med den förhistoriska klankodex, som praktiseras av vissa invandrare.
Av Torben. S. HansenHistoriker, extern lektor Köpenhamns Universitet, Amager [..]
- I kärnan av klankulturen verkar två arabiska identitets- och hedersbegrepp, sharaf och erz. Den första är den prestige som klanens män förvärvar och som kan ökas eller minskas. Den andra är kvinnans anseende, som är statiskt och bara kan förloras. Om det senare är fallet riskerar hon att bli mördad.

- Ett genomgående drag är att den manliga äran kan förstärkas genom att förödmjuka och plundra främlingar och våldtäkt på andra klaners kvinnor verkar prestigehöjande för angriparen. Detta kom klart till uttryck i de krig som muslimer och kristna förde mot varandra på Iberiska Halvön under medeltiden.
Klan kontra civilisation, Berlingske Tidende

Historisk dom
og det var ellers på høje tid at retsstaten markerer sig overfor det barbari. Spørgsmålet er om en præventiv effekt overhovedet kan opnås, selv om man smider de tre hjem der kan udvises. Det er med generalpræventionen som med Helligånden: få har set den, færre tror på den.
Strafudmåling i morgen. Straframmen er fra 5 år til livstid:
- "Der er faldet dom i æresdrabs-sagen fra Slagelse: Alle de ni tiltalte blev kendt skyldige i drab og drabsforsøg.
Nævningerne sagde samtidig nej til, at der forelå formildende omstændigheder eller nødværge for nogle af de tiltalte."
Ghazala sagen: Alle ni kendt skyldige
Unni Wikan kommenterer dommen - video

Den tilvandrede racistiske vold
gør en far i Malmø rigtig ked af det. Den gør i tusindvis af svenskere rigtigt kede af det hvert år. Malmøboer har mistet livet for mindre end dette. Hvad er der at gøre ved det ? Flyt - som tusinder af andre Malmøboer allerede har gjort.
Hvis de kan udtrykke sig tilstrækkeligt urbant, kan de få lov at skrive om det i avisen en sjælden gang:
Thomas Svensson: Ska ungdomsvåldet få segra på Malmös gator?
Det är skolavslutning efter nio år i grundskolan. Kyrkan är fullsatt och jag och min fru är också där för att se vår son gå ut nian. Det är extra spännande eftersom han är en av tre som valts ut för att bära den svenska flaggan.[..]

De hade kommit cyklande på rad över en bro, vår son sist. Vid bron står två äldre ungdomar och när han passerar förbi fräser den ena "Vad fan glor du på?!" varpå vår son rappt svarar "Vad glor du på själv?".
- Det räcker för att de ska springa efter honom och slå ner honom från cykeln. Han får två hårda slag över öronen och tvingas be om ursäkt för att misshandeln ska sluta. Cykeln sparkas sönder innan missdådarna drar vidare. Alla ungdomarna är chockade.
- Och orsaken till våldet? Ja, enligt hans kompisar "att han var den i gänget som var blond". Och så förstås att han svarade på tilltal. Det räcker tydligen för att man ska bli misshandlad i Malmö.
Min son blev misshandlad

Voldsmonopolet
er også under stærk udfordring i Belgien. Med følgende tragedier som konsekvens:
The Belgian state is no longer able to guarantee the security of its citizens. On Saturday afternoon Guido Demoor, a 54-year old Flemish train conductor on his way to work, was kicked to death by six “youths” on a crowded bus near Antwerp’s Central Station. The incident recalls the rush-hour murder ten weeks ago of Joe Van Holsbeeck, 17 years of age, in a crowded Brussels Central Station on 12 April.
Guido Demoor, a father of two, intervened when six “youths” got on bus 23 in Antwerp and began to intimidate passengers. There were some forty people on the bus. Demoor asked the “youths” to calm down, whereupon they turned on him, savagely beating and kicking the man. At the next stop thirty passengers fled the bus. The thugs kept beating Demoor. They then pulled the emergency brake and jumped from the bus leaving their victim to die.Three Moroccans, two of whom are minors, were
arrested today
“Youths” Kick Man to Death on Crowded Antwerp Bus

De tilvandrede hjemmefødninge
kredse omkring det radikale parti, tror at det er danskere der er provinsielle, og indvandrene der er kosmopolitter. Det kan kun bero på et selvbillede forvrænget af selvforagt og - provinsialisme. Det forholder sig selvfølgelig omvendt. Hvorfor ser vi ingen af disse ny "kosmopolitter" i teatret, på museerne, på cykel, på sushi restaurant?
Muslimer foretrækker trosfæller som svigerbørn
Ønsket om at få sit barn gift med en person med samme religiøse baggrund som en selv er langt større blandt muslimer end i befolkningen som helhed. Eksperter mener, at forklaringen ligger i den landsbykultur, mange af indvandrerne har bragt med sig.
61 procent af indvandrere og flygtninge i Danmark siger, at det er vigtigt for dem, at deres børn bliver gift med en person med samme religiøse baggrund som dem selv. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Catinét Research har foretaget for Ugebrevet A4.
- Blandt befolkningen som helhed er det til sammenligning 31 procent, der tillægger mulige svigerbørns religion stor betydning.
Især muslimer, som udgør det store flertal af indvandrere og flygtninge, lægger stor vægt på et fælles, religiøst grundlag for ægteskabet. 68 procent af muslimerne siger, at det er vigtigt for dem, at deres børn bliver gift med en person med samme religiøse baggrund som dem selv.Målestok for integration
Integrationsforskere ser på ægteskab og andre former for intime forhold på tværs af religiøse og etniske skel som en god målestok for integrationen i samfundet. Derfor er Mehmet Necef, lektor ved Syddansk Universitet, heller ikke i tvivl om, at tallene afspejler en betydelig barriere for integrationen. Men det er kultur snarere end religion, der udgør barrieren, pointerer han:
»I en individualistisk kultur som den danske fokuseres der på individets rettigheder, og det betragtes som et personligt anliggende, hvem man gifter sig med eller for den sags skyld går i seng med. I den patriarkalske, kollektivistiske kultur er ægteskabet derimod et anliggende for fællesskabet. Her håndhæver man mænds og familiens ære. Og det er den kollektive, slægtsbaserede kultur med baggrund i landsbyerne, som dominerer blandt muslimer i Danmark.«

Ugebrevet A 4

Pølse-Pers populistiske propaganda
minder alt mer om en svensk version af Carsten Jensen.
Expressens kulturredaktørs smædeartikler, er fortsat de eneste "referater" svenskerne får af et møde med Ibn Warraq, Roger Scruton, Paul Scheffer og mange andre interessante europæiske intellektuelle. Man mærker at valgkampen officielt starter på søndag i Almedalsveckan, siden kanonerne så udelukkende er fikserede på Danmark, Lars Hedegaard, og Pia Kjærsgaard : "Pia Kjærsgaard - den danska pölsepopulismens ansikte i världen". Hvorfor ikke gi´sig på Leijonborg, der nu igen fremsætter sit patetiske "sprogkrav"?
Det havde næsten klædt Expressen bedre om de havde ignoreret Engelsberg seminariet helt:
Nu bläddrar jag i ett nytt nummer av tidskriften Liberal Debatt och hittar rubriken "Varning för Eurarabia" över en intervju med den brittiske historikern Michael Burleigh, som där slår fast att "om vi inte gör en markering mot det radikala islam, vilket inkluderar deportering av radikala präster, som inte borde ha kommit hit till att börja med, kommer det om 20 år att vara för sent." [..]
- Finns det inte i den samtida europeiska debatten en tilltagande risk för begreppsglidning? Islamismen blir islam och islam blir "muslimerna".Långsamt men obevekligt deporteras människor som bor och lever i Europa - och inte har något gemensamt med varandra annat än att de fötts, eller har föräldrar som fötts, i muslimska länder - till en särskild och avgränsad plats i den politiska retoriken och görs till bärare av specifika och hotfulla karaktärsdrag.Vid Ax:son Johnson-stiftelsens Engelsbergsseminarium i Avesta för drygt en vecka sedan väckte den danske skribenten Lars Hedegaard, under några år chefredaktör för den ansedda elittidningen Information, uppmärksamhetgenom att slå fast att muslimerna aldrig kommer att kunna integreras i den danska kulturen.Det är ett påstående som vilar på filosofiskt synnerligen tvivelaktiga premisser, till exempel att begreppen "muslimer" och "dansk kultur" har ett innehåll som dels är möjligt att avgränsa, dels är en gång för alla fixerat.
Jag skrev om detta på denna sida redan förra söndagen. Att jag återkommer till saken beror på att den är av sådan vikt. Om, och när, tankemodeller av den hedegaardska sorten börjar glida in mot den europeiska debattens breda farleder är det hög tid att påminna om att somliga skrov är mer än lovligt rostiga och farliga.
- Som liberal stöder man den hårda islamkritikern Ayaan Hirsi Ali, också hon deltagare i Engelsbergsseminariet, av samma skäl som man känner djup antipati mot Pia Kjaersgaard och den danska pölsepopulismen.

Krönika/Per Svensson: Mulla-Gulla


Hvor stor er arbejdsløsheden
det kommer an på om man spørger Persson, Reinfeldt eller Eurostat:
Hur hög är arbetslösheten?
Svaret är att det beror på hur man räknar. Det finns många som räknar, och alla räknar på olika sätt. Därför finns det ingen enkel sanning om hur hög arbetslösheten är. Men mellan 200 000 och 1,2 miljoner personer är utan arbete.
Den viktigaste källan för beräkningar av arbetslösheten är Arbetskraftsundersökningen, AKU, som Statistiska Centralbyrån, SCB, gör varje månad. AKU omfattar cirka 20 000 personer i arbetsför ålder, 16-64 år.
Det råder enighet om att det finns 5,8 miljoner svenskar i arbetsför ålder, mellan 16 och 64 år. Däremot finns det olika uppfattningar om hur många av dem som är arbetslösa. En omdiskuterad uppdelning av befolkningen sker i dem som befinner sig i arbetskraften, och de som befinner sig utanför arbetskraften. De vanligaste arbetslöshetsmåtten utgår från arbetskraften, men flera mått utgår i stället från den arbetsföra befolkningen. Detta görs för att bättre återspegla den verkliga arbetslösheten. De som mäter på det sättet anser att stora grupper annars inte kommer med i arbetslöshetsstatistiken.
Sammansättning av den arbetsföra befolkningen
Befolkningen 5,8 miljoner
Därav är:
I arbetskraften 4,5 miljoner
Utanför arbetskraften 1,3 miljoner
Ekonomifakta


Halalhippien Morten Løkkegaard
der har et bijob som DF-rutine-hetzer i Metro Express, skriver om "den globale landsby":
Men jeg tog nogle erfaringer med fra min rejse til Saudi Arabien. Nogle erfaringer med, hvor besværligt det bliver at få den globale landsby samlet under et værdisæt. Og erfaringer med et voldsomt had, som mange år senere fandt et andet udtryk - i New York...
Halshugning forbudt for drenge

Islamister lugter fejghed
som en sjæferhund lugter angst. Interessant komentar i The Times:
- "In Islamist circles a complementary message is absorbed. The British State does not have the courage to face down the advocates of political Islam. Islamists in Britain scent weakness. Just as Islamists abroad believe the West does not have the stamina to resist for long, so Islamists within the UK believe the momentum is with them. Islam’s Leninists have drawn the bayonet, probed, and found mush."
To allow Islamists to direct the post-7/7 debate was a disaster
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net