onsdag, september 07, 2005

Ti tabubelagte tema i indvandringsdebatten

Av Sigurd Skirbekk
Innledning
Jeg har kalt dette innlegget "Ti tabubelagte temaer i innvandringsdebatten". Med"innvandringsdebatten" tenker jeg da på den offentlige og mediaregulerte debatten fra siste generasjon om innvandring og integrering av folk fra fjernere land og kulturer, ikke på enhver debatt om disse spørsmålene i mer spesielle eller lukkete miljøer. Med "tabu" mener jeg det samme som det som står i leksika om begrepet: en forestilling om at visse ting og spørsmål ikke må omtales eller berøres, fordi dette kunne utløse farlige krefter.
I den opprinnelige polynesiske forestillingen om tabuer, gikk denne ut på at vi sto overfor hellige krefter som kunne utløse straffende reaksjoner hvis tabuene ble berørt. I vår sammenheng er det gjerne rasisme og nynazisme som har fått status som de farlige og straffende krefter som vi står i fare for å kunne slippe løs hvis debatten slippes løs.
Jeg vil vise at vanlige påstander fra sentralt hold i innvandringsdebatten er slik formulert at de danner emosjonelle barrierer mot å ta opp og vurdere motforestillinger. Og det til tross for at motforestillingene kunne ha bidratt til en større realitetsforståelse og til en mer fornuftig tilpasning enn det som følger av de vanlige påstandene.
Dette gir grunn til å se tabuiseringen i et maktperspektiv. Personer og grupper som har fått makt gjennom næringsliv, organisasjoner, media og utbredte tenkemåter i vår kultur, vil ikke uten videre åpne for motforestillinger som kunne undergrave troverdigheten av oppfatninger som danner en basis for deres makt og posisjon.
På den politiske høyreside finner vi mektige multinasjonale selskaper og mange typer firmaer med økonomiske interesser knyttet til migrasjon av billig arbeidskraft. På den politiske venstreside finner vi andre grupper med en annen type makt, knyttet til en status som moralsk elite. Denne statusen er ofte mer basert på en sterk og enkel moralisering av rasisme og fascisme enn på dypere analyser av strukturelle virkninger av den ene og den andre type politikk.
Påstand 1:- word dok:
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload8/skirbekk.doc
Skirbekks hjemmeside
http://folk.uio.no/sigurds/
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net